Hva skal vi gjøre med sosial ulikhet?

Barnefattigdom og klasseforskjeller er begreper jeg ikke er vandt til å høre i en norsk kontekst. At barnehagen skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller, har jeg derimot lest flere ganger, uten å tenke over hva det virkelig betyr. Jeg har alltid tenkt at det, som så mye annet handler om at vi skal gi barn så like ferdigheter som mulig, slik at de er rustet til det de skal møte videre i livet. Det er ikke nødvendigvis helt feil, men det dekker heller ikke kompleksiteten i det.

Unge Høyremente i 2012 at barnehage spiller en viktig rolle for å gjøre barn klare for skolen og for å utjevne sosiale forskjeller. Et av tiltakene de ville gjøre  i denne sammenheng var å kartlegge språkutviklingen til alle to-åringer. Det høyreorienterte tidskriftet «Minerva»mener at «det første, og kanskje det aller viktigste, er utdanning. Utdanning er den viktigste enkeltfaktoren som påvirker sosial mobilitet, og også det som legger best grunnlag for deltakelse i arbeidslivet. Grunnlaget for dette legges allerede i barnehage, SFO og grunnskole.» Kristin Vinje, som også er høyrepolitiker, skrev i 2015 at ved å avskaffe barnetrygd og heller skaffe gratis barnehageplass, kan en hjelpe de barna som trenger det mest. Et viktig poeng for Vinje var at det kunne bidra til bedre integrering og bedre språkferdigheter. Det er ikke bare høyresiden som har ytret seg om dette emnet; SV-politiker Torgeir Knaghar også understreket barnehagens viktighet i språkarbeidet og dens rolle i å utjevne sosiale forskjeller.

Det som går igjen i disse utsagnene er språk. Nå er ikke jeg uenig i at språk har en betydning og at det er vanskelig å lykkes i det norske samfunnet hvis man ikke mestrer språket, men det dekker bare litt av den komplekse problematikken sosial ulikhet innebærer. I Risiko og marginaliseringskriver Frønes og Strømme «Marginalisering er ofte forankret ikke bare i manglende kulturell kapital, men i svake individuelle ressurser…» (s. 25). Manglende språkevner kan være et eksempel på svake individuelle ressurser, men det er ikke det eneste (Frønes et al., s. 25). Det gjelder å ha de riktige kulturelle og sosiale ressursene og her har utdanningssystemet en viktig posisjon; i kunnskapssamfunnet forstås det å lykkes i utdanningssystemet som inngangen til et godt liv. Det motsatte; å mislykkes i utdanningssystemet for fremtidig marginalisering (Frønes et al., s. 25).

Da barnehagen ble flyttet til kunnskapsdepartementet i 2005, var grunnen at det på politisk nivå var ønsket en sammenheng i utdanningsløpet. Derfor vil barnehagen være det første møtet med utdanningssystemet for de aller fleste. Analyser av forhold mellom sosiale klasser og skolens koder forteller at middelklassens kultur bygger broer til skolesystemet, mens arbeiderklassen har en svakere bro til utdanningskulturen (Frønes et al.,s. 27). Det vil si at de kodene som verdsettes i middelklassen, også er de som verdsettes i utdanningssituasjonen. Det gjør at barnehagen potensielt kan ende opp med å øke de sosiale forskjellene, snarere enn å utjevne dem, fordi vi risikerer å kommunisere på en måte som favoriserer middelklassens barn.

Denne problemstillingen reiser en rekke spørsmål; kan barnehagen egentlig utjevne sosiale forskjeller? Har vi ressursene til å gjøre det? Er det vårt ansvar som barnehagelærere å bidra til utjevning? Er det et mål at barn skal sosialiseres inn i en middelklassekultur for å mestre skolegang? Er middelklasselivet bedre enn arbeiderklasselivet?

Author: Siv-Terese Omland

Jeg er en 27 år gammel barnehagelærer fra Lyngdal. Jeg var ferdig utdannet i 2017 og har jobbet ett år som pedagogisk leder. Denne bloggen ble opprettet som en del av det tredje året på barnehagelærerutdanningen hvor jeg hadde fordypning i språk, litteratur og nye medier. Jeg har valgt å beholde bloggen etter endt studie og den vil fortsette å omhandle temaer som er relevante innenfor barnehage.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: